Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies. Są one używane wyłączenie w celu świadczenia Państwu Usług na najwyższym poziomie oraz optymalizacji treści dostępnych w Sklepie Internetowym. Pliki cookies, Użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że mogą być one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Korzystając ze Sklepu Internetowego równocześnie wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz akceptują Politykę Prywatności. Naszym priorytetem jest również poinformowanie Państwa o przetwarzaniu danych osobowych, zwłaszcza wobec treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Ze względu na powyższe, niniejszym informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

SŁOWNIK POJĘĆ:

Administrator – Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, zbieranych za pośrednictwem kanałów komunikacji z Klientem, w szczególności w postaci Sklepu Internetowego jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Softwise Nikodem Grzymała, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6692536818, będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się również za pomocą formularza na stronie internetowej oraz poprzez adres poczty elektronicznej office@protecttastic.com.

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, to jest w szczególności: numer telefonu, adres poczty elektronicznej (mail) oraz inne dane, w tym dane personalne, teleadresowe, wprowadzone przez Użytkownika, które pozwalają na jego identyfikację.

Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Użytkownik /Klient – osoba fizyczna, korzystająca z usług oferowanych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej: https://protecttastic.com/

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://protecttastic.com/ (dalej jako „Sklep Internetowy” lub „Strona Internetowa”), jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Softwise Group Sp. z o. o. , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7010962402

 2. Softwise Group Sp. z o. o. chcąc zapewnić najwyższe standardy ochrony prywatności osób korzystających jej Sklepu Internetowego, opracowała przedmiotowy zbiór zasad odnoszących się do gromadzenia i wykorzystania informacji na temat Użytkowników.

 3. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Softwise Group Sp. z o. o. , gromadzonych przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego, tym samym realizuje swoje obowiązki informacyjne określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

 4. Softwise Group Sp. z o. o. może gromadzić i przetwarzać dane identyfikujące i nieidentyfikujące Użytkownika.

 5. Sklep internetowy Softwise Group Sp. z o. o. realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu wyceny oraz formularzu zamówienia;

  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych – pliki cookies (tzw. „ciasteczka”);

  3. poprzez gromadzenie logów serwera, przez operatora hostingowego. Informacji o operatorze można zasięgnąć poprzez kontakt z Softwise Group Sp. z o. o. .

 1. Analiza logów serwera pozwala na zebranie informacji dot. korzystania ze Strony Internetowej przez jej użytkowników oraz ich adresów IP. Informacje te są wykorzystywane w badaniu błędów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, jak również w zarządzaniu Stroną Internetową. Ponadto adres IP potrzebny jest do analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę. Dane zebrane w ten sposób nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację Użytkownika.

 2. Softwise Group Sp. z o. o. nie będzie ujawniać gromadzonych danych, z zastrzeżeniem przypadków szczególnych, wskazanych w Polityce Prywatności i przepisach prawa. W tym również dane te nie będą ujawniane podmiotom trzecim w celach marketingowych i reklamowych.

 3. Softwise Group Sp. z o. o. podejmuje wszelkie możliwe kroki, żeby zapewnić bezpieczeństwo pozyskanych danych. Jednocześnie informuje, że żaden, nawet najnowszy system zabezpieczeń nie daje całkowitej gwarancji bezpieczeństwa, nie zapewnia też zawsze pełnego bezpieczeństwa informacji, które zostaną przesłane w szczególności za pomocą formularza zamówienia, czy wiadomości e-mail.

 4. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

  1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;

  2. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta;

  3. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego e-mailu i hasła.

OKRES CEL I ZAKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora w szczególności w celu:

  1. marketingowym – tylko i wyłącznie za uprzednio wyrażoną zgodą przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO), za wyjątkiem przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO, zakres: imię, nazwisko, adres e-mail;

  2. zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 b) RODO – przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z tego tytułu, zakres: imię i nazwisko; adres e-mail, nr tel. kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta;

  3. bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zakres: imię i nazwisko; adres e-mail, nr tel. kontaktowego;

  4. podjęcia na wezwanie Klienta działań przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 b) RODO – przez czas niezbędny do wykonania tych działań, imię i nazwisko; adres e-mail, nr tel. kontaktowego;

  5. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących:

   1. obowiązki z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne – przez czas trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;
   2. obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy – do momentu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;
   3. obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości – do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;
   4. przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązków nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;
  1. realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO – występujących w przypadku:

   1. tworzenia analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, obejmujących w szczególności planowanie rozwoju produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w systemach informatycznych – nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;
   2. badania satysfakcji Użytkowników będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług – nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;
   3. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji – przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania odpowiedzialności Administratora z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;
   4. ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy lub żądań przed jej zawarciem lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu) – prawnie uzasadnionym celem jest np. windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych;
   5. celów marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych Administratora – przez okres trwania umowy do czasu jej wykonania;
   6. ochrony przed próbami oszustwa – przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie;
   7. wsparcia obsługi Użytkownika, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze składanych zamówień, reklamacji, skarg, wniosków – przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy.

Zakres danych pkt. f i e: imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

INFORMACJE O GROMADZONYCH DANYCH

 1. Softwise Group Sp. z o. o. może gromadzić dane identyfikujące i nieidentyfikujące Użytkownika.

 2. Zasadniczym celem Softwise Group Sp. z o. o. w gromadzeniu informacji nieumożliwiających identyfikację Użytkowników, jest chęć lepszego zrozumienia oczekiwań Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego Softwise Group Sp. z o. o. , optymalizacji jego funkcji i zawartości.

 3. Dane osobowe mogą być gromadzone w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych przez Softwise Group Sp. z o. o. .

 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane w celu przesyłania informacji handlowych, w tym ofert, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Zgoda powyższa może być w każdym czasie odwołana przez Użytkownika.

 5. Softwise Group Sp. z o. o. może gromadzić również dane potencjalnie umożliwiające identyfikację użytkownika, jak adres IP zalogowanych użytkowników, do których stosuje się postanowienia chroniące dane identyfikujące użytkownika.

 6. Użytkownik przekazuje dane, albo poprzez informacje gromadzone w plikach cookie’s, albo też za sprawą dobrowolnego ich udostępnienia, np. poprzez wypełnienie formularzy dostępnych w Sklepie Internetowym Softwise Group Sp. z o. o. lub za pośrednictwem przesłania wiadomości elektronicznej.

 7. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać takie informacje, jak moment wysłania zapytania i odpowiedzi, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, dane dotyczące przeglądarki, Użytkownika oraz identyfikator jego IP. Jednak dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwis, a jedynie służą do celów administrowania nim.

 8. Za pomocą instrumentu w postaci „Google Anlytics”, Softwise Group Sp. z o. o. może gromadzić anonimowe dane na temat Użytkownika, np. czas wizyt na stronie, przeglądane zawartości, odnośniki do stron, typ przeglądarki użytkownika – co pozwoli określić oczekiwania Użytkowników oraz dostosować zawartość, jak też funkcjonalność strony, do tych oczekiwań.

 9. Softwise Group Sp. z o. o. może gromadzić inne dane, które będą niezbędne w sytuacji zainteresowania Użytkownika jej usługami, jak chociażby:

  1. imię i nazwisko;

  2. adres zamieszkania;

  3. numer telefonu

  4. adres e-mail;

  5. osobisty numer identyfikacyjny Użytkownika;

  6. dane do faktury;

  7. informacje dotyczące relacji z Użytkownikiem, takie jak data wprowadzenia danych osobowych Użytkownika do systemu, informacje o korespondencji i komunikacji prowadzonej z Użytkownikiem za pośrednictwem różnych kanałów, zastrzeżenia złożone przez Użytkownika i umowy;

  8. informacje o tym, co Użytkownika interesuje oraz inne informacje dostarczone przez Użytkownika.

 1. Zakres danych osobowych przetwarzanych w zbiorze może różnić się w zależności od celu dla jakiego przetwarzane są dane osobowe Użytkownika.

 2. Przekazane za pośrednictwem formularza dane, są przede wszystkim wykorzystywane w celu obsługi zgłoszenia stąd wynikającego oraz nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Softwise Group Sp. z o. o. , dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży, korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 2. Softwise Group Sp. z o. o. przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania – oznacza to, że dane osobowe nie są przekazywane wszystkim podmiotom wymienionym w niniejszym dokumencie.

 3. Softwise Group Sp. z o. o. może przekazywać informacje pozwalające zidentyfikować Użytkownika:

  1. pracownikom i osobom w zatrudnionym na podstawie stosunków cywilnoprawnych lub innych stosunków prawnych – zaangażowanym w realizację zamówienia;

  2. przewoźnikom, spedytorom, brokerom kurierskim – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – w celu prawidłowej dostawy towaru;

  3. usługodawcom, zaopatrującym Softwise Group Sp. z o. o. w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Softwise Group Sp. z o. o.) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności których zaangażowała do realizowania usług w jej imieniu,

  4. dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniającym Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (np. biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności audytorom i biegłym rewidentom, doradcom prawnym i doradcom podatkowym;

  5. organom państwa – jeżeli jest to niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami.

Podmioty wyżej wskazane nie są upoważnione do wykorzystywania lub ujawniania jakichkolwiek danych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do realizacji usług w imieniu Softwise Group Sp. z o. o. .

 1. W przypadku przekazywania danych przez Softwise Group Sp. z o. o. , zawierane są w tym zakresie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Softwise Group Sp. z o. o. , ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza.

 2. Ujawnienie danych identyfikujących Użytkownika, może nastąpić także: w związku z wezwaniem sądu albo innego organu państwowego bądź instytucji, jeżeli obowiązek ujawnienia danych będzie przewidziany prawem. Poza przypadkami przewidzianymi w Polityce prywatności i przepisach obowiązującego prawa, Softwise Group Sp. z o. o. nie udostępni, ani nie przekaże w żaden inny sposób, bez wyraźnej zgody Użytkownika, jakichkolwiek danych, które umożliwiałyby jego identyfikację.

 3. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności o charakterze plików tekstowych, jakie zostają przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do optymalizacji korzystania serwisu. Cookies zasadniczo posiadają nazwę źródła, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Są one umieszczane na urządzeniu końcowym przez Softwise Group Sp. z o. o. i to ona posiada do nich dostęp.

 2. Sklep Internetowy może wykorzystywać pliki cookies, w rozumieniu opisanym w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego, dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

 3. Cookies własne, oznacza umieszczane przez Softwise Group Sp. z o. o. na urządzeniu końcowym Użytkownika, dane jakie pozostają w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Z kolei cookies zewnętrzne, stanowią dane, jakie mogą zostać zamieszczane przez partnerów Softwise Group Sp. z o. o. , za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 4. Wykorzystanie cookies ma na względzie:

  1. opracowanie statystyk, które pomogą Softwise Group Sp. z o. o. zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia doskonalenie ich struktury i zawartości,

  2. udoskonalenie, oferowanych usług, a także tworzenie nowych asortymentów,

  3. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu Internetowego,

  4. zagwarantowania bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu Internetowego dla odwiedzających ją Użytkowników,

  5. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), przez co Użytkownik nie będzie musiał, na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu oraz hasła,

  6. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia,

  7. gromadzenia ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych,

  8. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Softwise Group Sp. z o. o. ,

  9. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pośrednictwem portali społecznościowych,

  10. umożliwienia zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie.

 1. Użytkownik, który nie zgadza się na umieszczanie na jego urządzeniu plików cookies, powinien odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarek, z których korzysta, w taki sposób, by odrzucały pliki cookies, przed użyciem Sklepu Internetowego Softwise Group Sp. z o. o. . Przy czym informujemy, że w następstwie tego niektóre z funkcji Sklepu Internetowego, mogą nie działać prawidłowo po tej operacji.

 2. Softwise Group Sp. z o. o. może używać dwóch rodzajów plików cookies:

  1. „sesyjne” – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania, albo też opuszczenia przez niego Sklepu Internetowego, czy też wyłączenia oprogramowania. Pliki te są usuwane z pamięci Urządzenia. Cookies sesyjne, nie pobierają żadnych danych osobowych, ani informacji poufnych z urządzenia Użytkownika,

  2. „stałe” – to pliki cookies przechowywane na urządzeniu Użytkownika, przez czas określony w parametrach plików cookies, albo do usunięcia ich przez Użytkownika. Zamknięcie sesji przeglądarki, wyłączenie oprogramowania, wylogowanie – nie skutkują automatycznym usunięciem tych cookies z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies stałych, nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 1. Softwise Group Sp. z o. o. zaznacza, że oprogramowanie zainstalowane do przeglądania stron internetowych i korzystania z aplikacji mobilnych, zasadniczo już domyślnie pozwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika, jednak ma on możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 2. Softwise Group Sp. z o. o. korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

  1. płatności internetowe,

  2. łączenie z portalem społecznościom,

  3. badania jak często użytkownicy wybierają daną usługę oraz jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;

  4. ustalanie liczby anonimowych użytkowników;

  5. zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk w celu doskonalenia produktów,

  6. monitorowanie ruchu na Stronie Internetowej.

 1. Do podmiotów trzecich wykorzystujących pliki cookies w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zalicza się w szczególności:

  1. Google Analytics,

  2. Universal Analytics,

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. na jej stronie internetowej.

 1. Sposoby opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

 1. Google Chrome – domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

  1. kliknąć w menu „Ustawienia Google Chrome” i wybrać opcję „Ustawienia”;

  2. kliknąć w „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony;

  3. wybrać opcję „Ustawienia treści” w opcjach „Prywatność”;

  4. wybrać żądane ustawienia;

  5. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Zarządzaj wyjątkami” i wybrać własne ustawienia dla witryn;

  6. aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk „Gotowe”.

 2. Microsoft Internet Explorer – Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:

  1. kliknąć w menu „Narzędzia” i wybrać „Opcje Internetowe”;

  2. wybrać zakładkę „Prywatność”;

  3. za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies).

 3. Mozilla Firefox – domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

  1. kliknąć w menu „Narzędzia” (w innych wersjach: kliknąć przycisk „Firefox”) i wybrać „Opcje”;

  2. następnie wybrać zakładkę „Prywatność” i zaznaczyć żądane ustawienia;

  3. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Wyjątki” i wybrać własne ustawienia dla witryn;

  4. zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

 4. Opera – domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

  1. kliknąć w „Preferencje”, wybrać opcję „Zaawansowane”, a następnie „Ciasteczka”;

  2. zaznaczyć żądane ustawienia;

  3. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie „Preferencje dla witryn” i przejść do karty „Ciasteczka” a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;

  4. zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

 5. Safari – domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

  1. w menu „Safari” wybrać opcję „Preferencje”;

  2. kliknąć ikonę „Prywatność”;

  3. zaznaczyć żądane ustawienia;

  4. aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Szczegóły” i wybrać własne ustawienia dla witryn.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik, od którego są zbierane dane osobowe dotyczące jego osoby, jest uprawniony do wglądu (dostępu) w swoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora, w tym m.in. do uzyskania informacji w zakresie:

  1. celu, zakresu i sposobu przetwarzania jego danych osobowych,

  2. informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane go dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych osobowych,

  3. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane,

  4. informacji o sposobie udostępniania danych osobowych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

  5. okresu, w jakim dane osobowe będą przetwarzane, a gdy podanie tego okresu jest niemożliwe, kryteriów do jego ustalenia,

 1. Użytkownik może żądać przekazania kopii danych osobowych w wybranym przez siebie formacie – sporządzenie i dostarczenie pierwszej kopii danych jest bezpłatne; za wszelkie kolejne kopie Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

 2. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora również:

  1. sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe,

  2. usunięcia danych osobowych, w ramach którego można żądać w szczególności usunięcia swoich danych osobowych, poinformowania innych administratorów, którym zostały przekazane dane osobowe, o konieczności usunięcia łącz do tych danych, ich kopii lub replikacji,

  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności jeżeli w rozumieniu Użytkownika są one nieprawidłowe, są przetwarzanie niezgodne z prawem, nie są już potrzebne Administratorowi

  4. przeniesienia danych osobowych, a w szczególności przesłania danych innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe.

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

 2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Użytkownik ma prawo do nieudzielenia lub wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. W szczególności ma on prawo do nieudzielania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu marketingowym, wysyłki informacji handlowej oraz w celu profilowania.

 4. Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec:

  1. przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania – po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno już będzie przetwarzać danych dla celów marketingowych;

  2. przetwarzania przez danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika.

 1. Swoje prawa wymienione w powyżej Użytkownik może realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

 2. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem wskazanym powyżej. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.

 3. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

 4. Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, o którym mowa powyżej, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

 5. Informacje podawane na żądanie Użytkownika oraz komunikacja i działania z tym związane są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może:

  1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji;

  2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

  2. przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  3. przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

  4. przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej.

PROFILOWANIE

 1. Przez okres obowiązywania umowy do czasu jej wykonania, a po jej wykonaniu lub przed jej zawarciem – na podstawie odrębnej zgody Użytkownika, Softwise Group Sp. z o. o. może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celu przygotowania dla Użytkownika ofert specjalnych. Decyzje te podejmowane będą automatycznie, na podstawie kryteriów takich jak płeć, liczba i częstotliwość zakupów oraz liczba i rodzaj zakupionych towarów. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła do Użytkownika informację z ofertą specjalną.

 2. Dążąc do zaspokajania potrzeb Użytkownika i zapewnienia trafności w doborze danych, Administrator przekazuje informacje, które mogą Użytkownika zainteresować. W oparciu o wynik profilowania Użytkownik może otrzymywać dodatkowe informacje, materiały marketingowe skierowane do określonej grupy Użytkowników, oferty lub ankiety.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka Prywatności dotyczy jedynie Softwise Group Sp. z o. o. , która nie ponosi odpowiedzialności za Polityki prywatności innych podmiotów, do których odsłania mogą pojawiają się na stronie.

 2. Softwise Group Sp. z o. o. zapewnia, że podejmie starania, by żądania zmiany, uzupełnienia czy też usunięcia danych Użytkownika, były realizowane na bieżąco.

 3. Wszelkie wątpliwości i żądania dotyczące Polityki Prywatności, dostępu do danych Użytkownika, w tym ich usunięcia i zmiany, będzie można zgłaszać Softwise Group Sp. z o. o. , poprzez nawiązania kontaktu przy wykorzystaniu zawartych tam adresów, numerów telefonu wskazanych w Sklepie Internetowym.