REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
protecttastic.com

SPIS TREŚCI:

 1. Definicje

 2. Postanowienia ogólne

 3. Złożenie i realizacja zamówienia

 4. Dostawa

 5. Płatności

 6. Odstąpienie od umowy i reklamacje

 7. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 8. Ochrona danych osobowych

 9. Prawa autorskie

 10. Postanowienia końcowe

I. DEFINICJE

§ 1

„Softwise Group Sp. z o. o.”/”Sprzedawca” – Softwise Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000821821, NIP: 7010962402 , REGON: 385249400, kapitał zakładowy w wysokości: 10 000,00 zł wpłacony w całości.

„Sklep internetowy Protecttastic” (także „Sklep”/ „Strona Protecttastic” / „Strona internetowa”) – sklep internetowy dostępny na stronie https://protecttastic.com/.

„Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów. Klientem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny,(Dz.U.Nr 16, poz. 93 ze zm.).

„Konsument” – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego.

Przedsiębiorca-Konsument Za przedsiębiorcę-konsumenta uważa się osobę fizyczną, prowadzącą indywidualnie działalność gospodarczą, która jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji oraz dokonuję czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. brak charakteru zawodowego zakupionego towaru. Przedsiębiorca– Konsument traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy umowa sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności. Przedsiębiorcy- Konsumenci są objęci ochroną wyłącznie w zakresie: niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych, odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru oraz prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Przedsiębiorcy-Konsumenci nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

„Towar” / „Produkt” – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

„Cena” – cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) nie uwzględniająca kosztów dostawy Towaru.

„Regulamin” – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego protecttastic.com.

„Dzień roboczy” – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

„Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

„Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

„Formularz Zamówienia” – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać w Sklepie zakupu Towarów.

„Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

„Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

„Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

„RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady:

  1. korzystania ze Sklepu internetowego, w tym zawierania umów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawcy;

  2. korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności polegających na umożliwieniu Klientom korzystania ze Sklepu Internetowego,

  3. uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

  1. Regulamin ma również zastosowanie do Zamówień dokonywanych drogą telefoniczną, mailową.

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Regulamin dostępny jest dla Klientów nieodpłatnie na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Klienta.

 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do publicznej sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari itp. – używanie oprogramowania mającego wpływ na funkcjonowanie przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu Internetowego, dlatego w celu pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć;

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient. Koszty te i wszelkie inne koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych określonych powyżej obciążają Klienta.

 2. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.

 3. Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają cenę brutto z doliczonym podatkiem VAT. Ceny Produktów nie zawierają kosztów wysyłki, dostawy. Koszty dostawy ponosi Klient i podawane są odrębnie. Produkt dostarczany poza granice Unii Europejskiej może rodzić po stronie Klienta obowiązek zapłaty cła lub stosownego podatku zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji Klient proszony jest o skontaktowanie się z właściwym organem ds. celnych lub akcyzowych.

 4. Sprzedawca nie jest producentem wszystkich Produktów.

 5. Podane na stronach Sklepu Internetowego ceny obowiązujące w dniu związania się przez Klienta umową na odległość obowiązują do dnia realizacji umowy lub w przypadku telefonicznego składania zamówienia przez Klienta będącego Konsumentem i Przedsiębiorcą -Konsument od momentu przesłania do Klienta potwierdzenia treści proponowanej umowy.

 6. Sprzedawca w wykonaniu Umowy sprzedaży ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych.

 7. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanych towarów.

 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Sprzedawcy oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 10. W przypadku zakupu określonych Towarów w szczególności gazu pieprzowego, Klient musi być osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 3

 1. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Przy dokonywaniu zakupów w Sklepie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem.

 2. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy;

 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać zakupów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych.

 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

§ 4

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez cała dobę.

 2. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta będą rozpatrzone pierwszego kolejnego dnia roboczego.

 3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w sytuacji gdy budzi ono wątpliwość, np. brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail lub są one niepoprawne.

 4. Zamówienia składane są przez stronę: https://protecttastic.com/ poprzez aplikację „koszyk”, w których Klient wskazuje zamawiane towary, podaje swoje dane kontaktowe oraz wybiera formę dostawy i płatności. Zamówienie realizowane jest również za pomocą adresu e-mail: office@protecttastic.com

 5. Po złożeniu zamówienia na stronie internetowej Sklepu Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

 6. Od przesłania informacji o otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca w przedstawia Klientowi ofertę, w której w szczególności będzie wskazana cena towaru oraz termin realizacji zamówienia i koszty transportu.

 7. Świadczenie usługi wymaga przetwarzania danych osobowych, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres mailowy, nr telefonu. Warunkiem prawidłowego świadczenia usługi jest wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych.

 8. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami konieczne jest podanie dodatkowo nazwy (firmy) oraz numeru NIP.

 9. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  1. przedmiotu zamówienia,

  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

  3. wybranej metody płatności,

  4. wybranego sposobu dostawy,

  5. czasu dostawy.

 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie właściwego przycisku dot. potwierdzenia zamówienia.

 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcę Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail dotyczącą zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 4. Umowa zostanie zawarta tylko wtedy, gdy Sprzedawca wyraźnie zaakceptuje zamówienie Klienta lub zrealizuje dostawę w odpowiednim zakresie.

 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 6. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

IV. DOSTAWA

§ 5

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za błędy popełnione w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do Klienta. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

 2. W przypadku ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu, dostawy oraz wad towaru należy niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

 3. Przeniesienie własności Produktu na Klienta następuje w momencie odbioru przez niego Produktu.

 4. Termin dostawy jest wskazany na stronie danego artykułu oraz na stronie z podsumowaniem zamówienia, widocznej przed złożeniem zamówienia.

V. PŁATNOŚCI

§ 6

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).

 2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Serwisie Internetowym w zakładce „Metody płatności” oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Sprzedający w uzasadnionych przypadkach może uzależnić realizację zamówienia od dokonania przedpłaty na konto bankowe Sprzedającego.

 3. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedającego płatności Klienta, Sprzedający może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 4 dni od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty i anulowanie Zamówienia. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedającym, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku umożliwienia Klientowi, wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany będzie do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

 5. Do zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Klienci, którzy chcą otrzymać fakturę VAT, zobowiązani są do podania w zamówieniu dokładnych danych Klienta, niezbędnych do wystawienia faktury. Faktura VAT lub paragon zostanie doręczona Klientowi wraz z dostarczonym Towarem.

 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do tego, by niektóre metody płatności nie były dostępne w przypadku poszczególnych zamówień. Jeżeli dla danej transakcji pieniężnej zostaną naliczone dodatkowe opłaty, Klient będzie musiał je ponieść.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

§ 7

 1. Klient będący konsumentem, stosownie do definicji z art. 221 Kodeksu Cywilnego, oraz będący Przedsiębiorcą-Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy Towar został wyprodukowany w oparciu indywidualny projekt Klienta.

 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży upływa 14 dnia od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru.

 3. Klient informuje Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży poprzez złożenie oświadczenia przesłanego na adres: Softwise Group Sp. z o. o. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres email: office@protecttastic.com. W zgłoszeniu należy wpisać imię i nazwisko Klienta, nazwę Towaru. Wzór odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 4. Klient otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Klient odsyła Towar nieuszkodzony, nieużywany, zapakowany w oryginalne opakowanie niezwłocznie na następujący adres pocztowy: Softwise Group Sp. z o. o. Żytnia 28/11, 75-818 Koszalin, nie później, niż w dniu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W celu ustalenia formy odbioru towaru zaleca się wcześniejszy kontakt ze Sklepem.

 6. Klient ponosi koszty zwrotu towaru.

 7. Sklep dokona zwrotu płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, jeżeli korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 9. W przypadku przekroczenia terminu odstąpienia od umowy określonych w niniejszym paragrafie Sklep Internetowy firmy odeśle Konsumentowi/Przedsiębiorcy-Konsumentowi zwrócony towar na jego koszt. Niezastosowanie się przez Konsumenta/Przedsiębiorcy-Konsumenta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, błędne wypełnienie formularza odstąpienia od umowy lub jego nieprzesłanie, mogą skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Konsumentowi/Przedsiębiorcy-Konsumentowi.

 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy-Konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta tj. w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

  5. jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nie odebrania przesyłki, o której wysłaniu nie był wcześniej poinformowany.

 2. Klient, niebędący Konsumentem/Przedsiębiorcą-Konsumentem, nie korzysta z prawa odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w niniejszym rozdziale.

 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą-Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego

 4. Reklamacje dotyczące Towaru można zgłaszać elektronicznie lub pisemnie na adres Softwise Group Sp. z o. o. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, email: office@protecttastic.com.

 5. Prawidłowo złożona reklamacja dotycząca Towaru powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Klienta, jego adres pocztowy, adres e-mailowy wykorzystany w procesie realizacji zamówienia, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

 6. Reklamacje dotyczące Towaru będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wniesienia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

 7. Klient zobowiązany jest do udostępnienia Towaru Sprzedawcy w miejscu umożliwiającym usunięcie wady, albo do dostarczenia wadliwego Towaru na swój koszt do siedziby Sprzedawcy.

 8. Sprzedawca nie jest producentem wszystkich Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Konsument/Przedsiębiorca-Konsument może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 9. Reklamacja powinna być wniesiona w sposób, który zapewni dojście do Sprzedawcy oświadczenia woli o złożeniu reklamacji np. w formie pisemnej, a także za pomocą poczty elektronicznej i powinna zawierać następujące informacje:

  1. imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail,

  2. datę i numer Zamówienia,

  3. określenie przedmiotu reklamacji, określenie cech kupionego Towaru lub usługi, kwoty jaka została zapłacona przez Konsumenta/Przedsiębiorcę-Konsumenta,

  4. przedstawienie przyczyny i okoliczności uzasadniających reklamację, w tym daty stwierdzenia wady Towaru w przypadku zgłaszania reklamacji w związku z taką okolicznością,

  5. określenie żądania,

  6. datę,

  7. podpis Klienta, w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej.

 1. Jeżeli z istoty reklamacji wynika, że celowym jest odesłanie Towaru np. w celu jego zbadania lub jeżeli Konsument/Przedsiębiorca-Konsument domaga się wymiany lub naprawy Towaru, Konsument/Przedsiębiorca-Konsument przesyła do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy Towar, chyba że z uwagi na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu byłoby nadmiernie utrudnione, w takim przypadku Konsument/Przedsiębiorca-Konsument proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.

 2. Różnice w towarach wynikające z indywidualnych ustawień komputera Konsumenta/Przedsiębiorcy-Konsumenta takich jak kolor, proporcje, itp. nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

 3. Sprzedawca nie później niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji przekaże Konsumentowi/Przedsiębiorcy-Konsumentowi informację, czy uznaje reklamację. W przypadku, gdy Konsument/Przedsiębiorca-Konsument w związku z reklamacją Towaru zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, będzie to równoznaczne z uznaniem żądania Konsumenta/Przedsiębiorcy-Konsumenta.

 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe np. z powodu wyczerpania sprzętu na magazynie, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 5. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, po jego naprawie ponosi Sklep Internetowy.

 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 7. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 9. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

§ 8

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami oraz Przedsiębiorcami-Konsumentami.

 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami oraz Przedsiębiorcami-Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem oraz Przedsiębiorcą-Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 5. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem oraz Przedsiębiorcą-Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju (niezwłocznie). Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego konsumentem oraz Przedsiębiorcą-Konsumentem zostaje wyłączona.

 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem oraz Przedsiębiorcą-Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty pięciuset złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem oraz Przedsiębiorcą-Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem oraz Przedsiębiorcą-Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 9

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Softwise Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000821821, NIP: 7010962402 , REGON: 385249400, kapitał zakładowy w wysokości: 10 000,00 zł wpłacony w całości.

 2. Dane osobowe Klienta (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, nr NIP) zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie. Dane osobowe Klientów, którzy założyli konto na Sklepie (imię i nazwisko, adres dostawy, adres-mail, numer telefonu, nr NIP) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do obsługi danego Klienta na Stronie Sklepu.

 3. Klient może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.

 4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta (adres e-mail) w celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Klienta wyrażoną za pomocą stosownej klauzuli. Sprzedawca może udostępnić takie dane osobowe Klienta osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą Klienta wyrażoną za pomocą stosownej klauzuli.

 5. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się również za pomocą formularza na stronie internetowej oraz poprzez adres poczty elektronicznej office@protecttastic.com

 6. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu Internetowego.

 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okresie zbędny do realizacji celów, w tym:

  1. w zakresie danych osobowych niezbędnych do obsługi Klienta – przez okres niezbędny do realizacji usługi;

  2. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do momentu wydania Towaru Klientowi;

  3. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – do dwóch lat od momentu wydania Towaru Klientowi;

  4. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa powyżej – do momentu wycofania zgody udzielonej przez Klienta.

 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na Sklepie Internetowym.

 2. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

 3. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.

XI. PRAWA AUTORSKIE

§ 10

 1. Strona internetowa Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Klientowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Klienci mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

 2. Sprzedawca na podstawie umowy dotyczącej świadczenia usług udziela Klientowi nie wyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Klienta z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w celu skorzystania z usług, zawarcia umowy sprzedaży. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Klienta.

 3. Licencja, o której mowa w pkt. 2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej odnośnej umowy o świadczenie usług.

 4. Sprzedawca udziela zgody Klientowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej Sklepu Internetowego wyłącznie do własnego użytku Klienta, niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

 1. Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawierane są w języku polskim.

 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Klient zostanie powiadomiony poprzez umieszczenie informacji o zmianie regulaminu na stronie internetowej https://protecttastic.com/. Informacja ta zawierać będzie zestawienie zmian regulaminu. Poinformowanie o planowanej zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu. W razie gdy Klient nie zaakceptuje zmian do regulaminu, zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie regulaminu.

 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 czerwca 2021 roku.

 

Załącznik 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (PDF)